Práce ve vinařství

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pracevevinarstvi.cz vydává tyto „Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů, dále jen „VOP“.

VOP upravují veškeré vstupní vztahy, do kterých Pracevevinarstvi.cz vstupuje v souvislosti s užíváním jejich elektronických systémů a dalších smluvních vztahů týkajících se zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, výroby reklamy, zveřejňování nabídek práce a vytváření profilů fyzických nebo právnických osob.

Webový portál pracevevinarstvi.cz slouží pouze a jenom pro fyzické nebo právnické osoby, které podnikají ve vinařském nebo vinohradnickém sektoru, popřípadě v odvětví velmi úzce spjatém. Pracevevinarstvi.cz si vyhrazuje právo tuto skutečnost posoudit a rozhodnout o jednotlivých konfliktních situacích.

2. ÚPRAVA PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Ustanovení VOP se vztahují na smluvní vztahy uvedené v bodě 1. Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před VOP. Otázky neupravené smlouvou ani VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“.

3. DEFINICE POJMŮ

3.1. UŽIVATEL

Každá osoba, která využívá portál Pracevevinarstvi.cz, konkrétně registrovaná fyzická nebo právnická osoba do databáze profesionálů nebo inzerent.

3.2. KLIENT-PROFESIONÁL

Fyzická nebo právnická osoba (uživatel), která uzavřela smlouvu o poskytování služeb (definováno níže).

3.3. ZPROSTŘEDKOVATEL

Právnická nebo fyzická osoba, která zabezpečuje celý proces registrace profesionála nebo inzerci.

4. PŘEHLED SLUŽEB PRACEVEVINARSTVI.CZ

4.1. REGISTRACE DO DATABÁZE PROFESIONÁLŮ

Pracevevinarstvi.cz zprostředkuje uživatelům vytvoření jedinečného profilu profesionála při splnění daných podmínek.

4.1.1. PODMÍNKY PRO REGISTRACI

Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a uživatelem nastává v době splnění všech podmínek registrace (viz níže) a zaplacení ročního poplatku dle platného ceníku vyvěšeném na pracevevinarstvi.cz. Toto předplatné zaručuje uživateli zveřejnění jeho profilu po dobu jednoho roku od data zaplacení. Uživatel je povinen zprostředkovateli zaslat v domluveném čase vyplněný registrační formulář, fotografii nebo logo společnosti a další potřebné informace. Uživatel souhlasí, že jeho zaslané informace projdou textovou korekturou uskutečněnou zprostředkovatelem, která však nepozmění smysl původního textu. Zprostředkovatel se zavazuje, že větší úpravu bude konzultovat s uživatelem a bez schválení nebude profil profesionála zveřejněn. Splněním těchto uvedených podmínek uživatel souhlasí s VOP, zároveň se zavazuje, že uváděné informace jsou pravdivé, neklamné a nezavádějící, v souladu s dobrými mravy a splňují pravidla občanského zákoníku. V tomto momentě se z uživatele stává klient-profesionál.

S takto vytvořeným profilem souvisí reference a osobní doporučení od návštěvníků webu, zprostředkovatel se zavazuje, že zveřejněné reference budou v souladu s dobrými mravy a nebudou vulgární.

Klienti-profesionálové nejsou oprávněni k průběžným úpravám svého profilu. Takové úpravy provádí zprostředkovatel, a to pouze v obvyklém množství a jen při pádných důvodech (například změna adresy). Konkrétní typy úprav budou řešeny mezi klientem-profesionálem a zprostředkovatelem dohodou (email, telefon). Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda je úprava profilu možná.

4.2. INZERCE

Zadavatel nabídky práce (inzerent) je definován pojmem uživatel, pro lepší přehlednost bude níže označován jako „inzerent“.

4.2.1. PODMÍNKY INZERCE

Nabídky práce jsou zveřejňovány dle platného ceníku vyvěšeném na pracevevinarstvi.cz. Inzerci vkládá inzerent (uživatel) sám pomocí administrativního rozhraní. Zároveň je inzerent oprávněn k úpravám své zveřejnění nabídky práce, taktéž může svůj inzerát smazat. Inzeráty budou podléhat kontrole průběžně prováděné zprostředkovatelem. Zasláním vyplněného formuláře inzerent souhlasí s VOP a zároveň se zavazuje, že uváděné informace jsou pravdivé, neklamné a nezavádějící, v souladu s dobrými mravy a splňují pravidla občanského zákoníku. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo inzerát porušující VOP, všeobecná pravidla nebo dobré mravy smazat.

Inzerce slouží pouze a jenom pro hledání uchazečů o práci, neslouží k nabízení svých služeb. (Správně: Hledám pracovníky na sezónní vinohradnické práce. Špatně: Skupina lidí nabízí své služby pro sezónní vinohradnické práce. – Tato verze patří do databáze profesionálů a je zpoplatněna.).

4.3. REFERENCE, DOPORUČENÍ

Pracevevinarstvi.cz umožňuje zadávat fyzickým nebo právnickým osobám aktuální reference o využitých službách u zveřejněných profilů profesionála. Osoby zveřejňující informace souhlasí s VOP a zároveň s tím, že nebudou porušovat všeobecná pravidla, jejich příspěvky nebudou vulgární, porušující dobré mravy, urážlivé a nebudou způsobovat újmu profesionálům, inzerentům ani ostatním uživatelům.

4.4. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A USTANOVENÍ

Každý návštěvník webu se zavazuje, že svým jednáním a konáním v rámci portálu pracevevinarstvi.cz nebude porušovat VOP, všeobecná pravidla a ustanovení, vyhne se vulgárnosti a nevhodným příspěvkům, nebude nabízet služby se sexuálním podtextem a veškerá jeho činnost bude podléhat dobrým mravům.

Návštěvník webu, uživatel, inzerent i klient-profesionál jsou si vědomi, že kopírování textů, obrázků, log, fotografií nebo jakéhokoliv jiného obsahu zveřejněného na webu pracevevinarstvi.cz je bez souhlasu zprostředkovatele zakázáno.

5. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH PREZENTOVANÝCH INFORMACÍ

Pracevevinarstvi.cz odpovídá za zveřejnění referencí, a to tak, že nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy, popřípadě vulgární nebo takové texty, které by způsobovaly újmu uživatelům, klientům-profesionálům, zprostředkovatelům nebo třetím stranám.

Uživatelé a klienti-profesionálové se zavazují prezentovat pouze pravdivé a nezavádějící informace, které nejsou v rozporu s dobrými mravy, nejsou vulgární a nezpůsobují újmu zprostředkovateli, ostatním uživatelům a klientům-profesionálům.

Uživatelé a klienti-profesionálové se zároveň zavazují, že jejich prezentace (profil profesionála, nabídka práce) nebude vyvolávat klamnou představu o jimi nabízených službách nebo pracovních pozicích.

Uživatelé a klienti-profesionálové se zavazují k souhlasu se zpřístupněním jimi podaných informací zprostředkovateli a k veřejné přístupnosti těchto informací na webu pracevevinarstvi.cz

6. NAKLÁDÁNÍ S PREZENTOVANÝMI INFORMACEMI

Pracevevinarstvi.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění profilu nebo nabídky práce, které:

 • by byly v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
 • by byly vulgární, rasistické, diskriminující;
 • by mohly způsobit újmu uživatelům, klientům-profesionálům, zprostředkovatelům, uchazečům o práci;
 • by měly sexuální podtext, nebo nabídky pracovních pozic, které se přímo týkají poskytování sexuálních služeb;
 • nijak nesouvisí s vinařským nebo vinohradnickým zaměřením;
 • nesplňují VOP;
 • by byly v rozporu se zvyklostmi, předpisy a pravidly českého pravopisu (například: ****HLEDÁM!!!!!!!**** PRACOVNÍKA do VINAŘSTVÝ***);
 • by se týkaly třetích osob a byly by zveřejňovány bez jejich souhlasu;
 • by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst portálu pracevevinarstvi.cz nebo ostatních fyzických nebo právnických osob;
 • jsou přímým internetovým odkazem na pracovní pozici;
 • by byly v rozporu s obchodními podmínkami a filozofií pracevevinarstvi.cz;
 • by byly v rozporu s obchodní poctivostí.

Pracevevinarstvi.cz je oprávněna kontrolovat obsah informací dle VOP a je oprávněna upozornit uživatele nebo klienta-profesionála, pokud jimi podané informace budou v rozporu s jakýmkoliv pravidlem VOP a požadovat nápravu. V případě, že náprava nebude provedena, opravňuje si Pracevevinarstvi.cz tyto informace ze svého serveru okamžitě odstranit (nebo vůbec nezveřejnit), a to i bez souhlasu uživatele nebo klienta-profesionála.

V případě, že klient bude chtít používat tzv. systémy pay per click (dále jen „PPC“), je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě Pracevevinarstvi.cz pouze s předchozím souhlasem pracevevinarstvi.cz. Pracevevinarstvi.cz je oprávněna odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil pracevevinarstvi.cz následné využití systému PPC na příslušné doméně vlastněné či spravované pracevevinarstvi.cz. V případě, že uživatel nebo klient-profesionál poruší tuto svou povinnost, je pracevevinarstvi.cz oprávněna s ním okamžitě ukončit spolupráci a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

Pracevevinarstvi.cz si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti využívání služeb tohoto portálu uživatelem nebo klientem-profesionálem, který opakovaně nebo závažně poruší VOP.

Klient-profesionál nebo uživatel bere na vědomí, že k případné změně zveřejněných informací potřebuje souhlas pracevevinarstvi.cz. Pracevevinarstvi.cz si zároveň vyhrazuje právo na posouzení situace a rozhodnutí o změně nebo o ponechání stávajícího stavu.

7. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ SLUŽEB

Uživatelé a klienti-profesionálové jsou povinni předat společnosti Pracevevinarstvi.cz podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Vyplněné formuláře, fotografie a loga potřebné k registraci do databáze profesionálů nebo ke zveřejnění inzerce zasílá uživatel na email uvedený v sekci „Kontakty“, pokud není se zprostředkovatelem dohodnuto jinak. Fotografie a loga musí být v odpovídající kvalitě, blíže specifikovanou zprostředkovatelem v procesu zveřejňování. Zprostředkovatel si vyhrazuje změnu konečné podoby, pokud mu nebudou zaslány fotografie nebo loga v požadovaném formátu. Platba za poskytované služby (profil profesionála) je zasílána uživatelem na bankovní účet po obdržení faktury, pokud není se zprostředkovatelem dohodnuto jinak.

Zveřejnění nabídky práce je uskutečněno ihned po dokončení nutných kroků v administrativním rozhraní, jelikož nabídka práce je zadávána inzerentem samostatně.

Zveřejnění profilu profesionála je uskutečněno po obdržení platby, kontrole a schválení vyplněného formuláře. Zpravidla do 3 pracovních dnů po dokončení uvedených kroků, pokud není dohodnuto mezi uživatelem a zprostředkovatelem jinak.

Termíny započetí služby ze strany pracevevinarstvi.cz budou uvedeny v samostatné objednávce nebo sjednány smluvně. Pokud není uvedeno jinak, platí doba zveřejnění profilu v databázi profesionála jeden rok, popřípadě dva nebo tři, a to dle výše předplatného. Inzeráty jsou zveřejňovány na dobu maximálně jeden měsíc.

8. UTAJENÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ, ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Uživatelé a klienti-profesionálové se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Důvěrné informace jsou veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci. Zejména pak všechna data, výkresy, video a audio záznamy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy, informace všech druhů a v jakékoli formě (hmotné i nehmotné), které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně, ústně, při prezentaci nebo jinak za účelem vzájemné spolupráce.

Za důvěrné informace jsou považovány rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, uchazečích, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství.

Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu schválení ze strany pracevevinarstvi.cz

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi pracevevinarstvi.cz a klientem.

Pracevevinarstvi.cz se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle ustanovení uvedených výše u bodu 8 nebude důvěrné informace týkající se uživatelů a klientů-profesionálů jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny uživatele nebo klienta-profesionála shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi.

Pracevevinarstvi.cz se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro uživatele nebo klienta-profesionála, bez zbytečného odkladu předá uživateli nebo klientovi-profesionálovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se uživatele nebo klienta-profesionála, pracevevinarstvi.cz se zavazuje, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako pracevevinarstvi.cz.

Pracevevinarstvi.cz se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě.

Pracevevinarstvi.cz bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

9. OBJEDNÁVKA, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A ODMÍTNUTÍ OBJEDNÁVKY

Pracevevinarstvi.cz přijímá objednávky od svých uživatelů nebo klientů-profesionálů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4 VOP. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení pracevevinarstvi.cz.

Pracevevinarstvi.cz si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, a to z důvodů uvedených v bodě 6.

Nedojde-li k odmítnutí objednávky, zahájí pracevevinarstvi.cz poskytování služeb dle doby uvedené výše nebo podle jiné smluvní dohody. V případě, že nebude učiněna specifikace startu poskytování služby, platí zahájení poskytování služby bez zbytečného odkladu.

Uživatelé i klienti-profesionálové berou na vědomí, že pracevevinarstvi.cz nevystavuje potvrzení závazné objednávky, toto potvrzení vyplývá z okamžiku obdržení potřebných formulářů zprostředkovatelem. Potvrzení může být vystaveno na popud uživatele nebo klienta-profesionála, ale pouze dříve, než bude vyplněný formulář zaslán. V takovém případě bude potvrzení objednávky učiněno online, a to emailem.

9.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva není uzavírána písemně, pokud zprostředkovatel nebo uživatel, popřípadě klient-profesionál nepožádá o písemnou formu předem, a to ještě před zahájením objednávky.

Uzavření smlouvy vyplývá z okamžiku zaslání vyplněného formuláře. V tento moment se objednávka stává závaznou a uživatel nebo klient-profesionál je povinen splnit další náležitosti VOP, a to především – platbu, schválení konečné podoby nabídky pracovní pozice nebo profilu profesionála apod.

Zprostředkovatel, uživatel i klient-profesionál současně s uzavřením smlouvy souhlasí s VOP, s respektováním určených termínů a dalších podmínek poskytování služeb dle VOP, s respektováním technických možností (internet) pracevevinarstvi.cz.

10. CENA ZA SLUŽBY

Inzerce je poskytována zdarma

Zprostředkovatel není plátce DPH.

Profil profesionála je zpoplatněn částkou dle platného ceníku vyvěšeném na pracevevinarstvi.cz. Uvedená peněžní částka nemůže být rozdělena, ani v případě požadavku kratší doby prezentace na webu pracevevinarstvi.cz

Cena je splatná na základě faktury. Pracevevinarstvi.cz vystaví uživateli nebo klientovi-profesionálovi fakturu do 2 dní ode dne obdržení vyplněného formuláře, tedy závazné objednávky. Faktura je splatná 7. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje první den poskytování služby ze strany pracevevinarstvi.cz, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany pracevevinarstvi.cz.

Uživatel nebo klient-profesionál nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.

Pracevevinarstvi.cz si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

V případě, že je uživatel nebo klient-profesionál v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 8 kalendářních dnů, je pracevevinarstvi.cz oprávněna přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena uživatelem nebo klientem-profesionálem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet pracevevinarstvi.cz. Uživatel nebo klient-profesionál nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.

Uživatel nebo klient-profesionál souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

11. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SLUŽEB PRACEVEVINARSTVI.CZ

Uživatel a klient-profesionál se zavazuje, že bude využívat služeb pracevevinarstvi.cz výhradně pro svou vlastní potřebu.

Zprostředkovatel se zavazuje využívat služeb pracevevinarstvi.cz pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů. Zprostředkovatel se zavazuje nezprostředkovávat služby pracevevinarstvi.cz svým jménem pro třetí osoby.

Zprostředkovatel je však oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob.

Zprostředkovatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky pracevevinarstvi.cz pouze s předchozím písemným souhlasem pracevevinarstvi.cz.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. PRACEVEVINARSTVI.CZ JE OPRÁVNĚNA OD SMLOUVY ODSTOUPIT V PŘÍPADĚ, ŽE:

 • je porušeno jakékoliv pravidlo uvedené ve VOP;
 • jednání uživatele nebo klienta-profesionála je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, propagující násilí, rasismus, diskriminaci, nevhodné sexuální chování apod.;
 • prodlení zaplacení jakéhokoliv závazku ze strany klienta-profesionála nebo uživatele vůči pracevevinarstvi.cz překročí lhůtu určenou VOP;
 • klient-profesionál nebo uživatel porušuje dobré jméno pracevevinarstvi.cz.

12.2. KLIENT-PROFESIONÁL NEBO UŽIVATEL JE OPRÁVNĚN ODSTOUPIT OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE:

 • pracevevinarstvi.cz porušuje jakékoliv pravidlo VOP;
 • klient-profesionál nebo uživatel neobdrží žádnou reakce ze strany pracevevinarstvi.cz do 7 dnů od zadání svého požadavku;
 • dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany pracevevinarstvi.cz po dobu delší než 7 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a klientem-profesionálem nebo uživatelem písemně nebo e-mailem vyrozumí pracevevinarstvi.cz o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.

13. ZÁNIK SMLOUVY

Smlouva zaniká:

 • uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, tedy 1 rok, pokud není dohodnuto jinak;
 • odstoupením od smlouvy dle podmínek uvedených v bodě 12;
 • dohodou pracevevinarstvi.cz a klienta-profesionála nebo uživatele.

14. SANKCE

V případě prodlení uživatele nebo klienta-profesionála s úhradou ceny za služby vzniká pracevevinarstvi.cz nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

V případě kopírování textů, obrázků, fotografií, log nebo jakéhokoliv obsahu z webu pracevevinarstvi.cz bez písemného souhlasu pracevevinarstvi.cz, může být dotyčná (kopírující) osoba postihnuta pokutou až 100 000 Kč.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Pracevevinarstvi.cz je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení pracevevinarstvi.cz, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

Pracevevinarstvi.cz neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení pracevevinarstvi.cz. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli pracevevinarstvi.cz. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně pracevevinarstvi.cz, zavazuje se pracevevinarstvi.cz bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele nebo klienta-profesionála o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude pracevevinarstvi.cz pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.

Odpovědnost pracevevinarstvi.cz za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením pracevevinarstvi.cz v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi pracevevinarstvi.cz a uživatelem nebo klientem-profesionálem je omezena na částku uhrazenou klientem-profesionálem nebo uživatelem za služby na základě uzavřené smlouvy. Pracevevinarstvi.cz není povinna nahradit uživateli nebo klientovi-profesionálovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

16. AUTORSKÁ PRÁVA

Uživatel nebo klient-profesionál je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany pracevevinarstvi.cz použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté.

Pracevevinarstvi.cz neodpovídá za porušení autorských práv uživatelem nebo klientem-profesionálem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných uživatelem nebo klientem-profesionálem.

V případě, že pracevevinarstvi.cz vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení uživatelem nebo klientem-profesionálem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient-profesionál nebo uživatel pracevevinarstvi.cz nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany pracevevinarstvi.cz vyzván.

Klient-profesionál nebo uživatel není oprávněn užít systémy pracevevinarstvi.cz nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu pracevevinarstvi.cz. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů nebo klientů-profesionálů.

Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na systémech pracevevinarstvi.cz je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu pracevevinarstvi.cz, jsou zakázány.

17. ROZHODNÉ PRÁVO A DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

Pracevevinarstvi.cz a uživatel nebo klient-profesionál činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud pracevevinarstvi.cz, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud pracevevinarstvi.cz. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla pracevevinarstvi.cz.

18. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pracevevinarstvi.cz prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracevevinarstvi.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje uživateli nebo klientovi-profesionálovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je-li tento zákonem vyžadován.

Pracevevinarstvi.cz je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

Pracevevinarstvi.cz prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude uživatel nebo klient-profesionál, osobní údaje budou získány prostřednictvím elektronických systému pracevevinarstvi.cz a pracevevinarstvi.cz bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů a také bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Pracevevinarstvi.cz se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím systémů pracevevinarstvi.cz tak, aby uživatel nebo klient-profesionál jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.

Poruší-li uživatel nebo klient-profesionál jakoukoli povinnost stanovenou v bodě 18, může mu pracevevinarstvi.cz zamezit přístup. Klient-profesionál nebo uživatel bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny za službu.

V případě, že v důsledku porušení povinnosti klienta-profesionála nebo uživatele vznikne pracevevinarstvi.cz škoda, je klient-profesionál nebo uživatel povinen tuto škodu pracevevinarstvi.cz nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany pracevevinarstvi.cz vyzván.

Uživatelé i klienti-profesionálové berou na vědomí, že údaje nacházející se v systémech pracevevinarstvi.cz jsou ze strany pracevevinarstvi.cz zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany pracevevinarstvi.cz dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje. Klienti-profesionálové a uživatelé berou dále na vědomí, že pracevevinarstvi.cz je oprávněno v rámci služeb poskytovaných získávat osobní údaje uživatelů a klientů-profesionálů a dalších fyzických osob ať už na základě zvláštního souhlasu těchto uživatelů nebo klientů-profesionálů nebo fyzických osob, anebo i v případech, kdy tak umožňují právní předpisy bez jejich souhlasu; za případné plnění zvláštních povinností vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů vůči takovým uživatelům a klientům-profesionálům a fyzických osobám odpovídá pracevevinarstvi.cz.

19. KORESPONDENČNÍ ÚDAJE

Petra Burianová

Osvobození 78

691 10 Kobylí

IČ: 70904031

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pracevevinarstvi.cz je oprávněna VOP kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat.

Smluvní vztah mezi pracevevinarstvi.cz a klientem-profesionálem nebo uživatelem se řídí vždy VOP ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

VOP v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 9. 2019 a pozbývají účinnosti nabytím účinnosti nových VOP s pozdějším datem vydání.

Pracevevinarstvi.cz je oprávněna znění těchto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich pozdější změny. Pracevevinarstvi.cz musí uživatele nebo klienta-profesionála upozornit na datum účinnosti nových VOP a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však třicet (30) dnů, tyto nové VOP klientovi-profesionálovi nebo uživateli vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu).

Nesouhlasí-li klient-profesionál nebo uživatel s VOP, je oprávněn ukončit smlouvu doručením nesouhlasu (přede dnem účinnosti nových VOP), přičemž smlouva bude ukončena po uplynutí jednoměsíční výpovědní doby, která počíná běžet doručením nesouhlasu pracevevinarstvi.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových VOP.